top of page
Business Man

Obchodní podmínky, GDPR

Všeobecné obchodní podmínky

Bc. Jan Hotovec, IČO: 19535678

Webdesign, SEO, Tvorba webů, Správa webů – všechny zmíněné činnosti jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění.

 

Email.: janhotovec98@gmail.com

tel.: 721 038 777

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen “VOP”, upravují smluvní vztahy mezi Bc. Janem Hotovcem – Webdesign, SEO, Tvorba webů, Správa webů, dále jen „Webdesingér“ a osobou kupující si služby, dále jen „klient“, při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách https://www.janhotovec.com
   

 2. Smluvní vztah mezi Webdesignerem a Klientem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu https://www.janhotovec.com
   

 3. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi provozovatelem a klientem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
   

 4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat.

Rozhodné právo a právní režim

 

1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

 

Proces objednání služeb a jejich úhrady

                             

1.  Objednání – Klient vyjadřuje objednáním svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky klienta webdesignérem.

 

2.  Webdesigner není povinen jednotlivou objednávku klienta potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná.

 

3.  Objednávka klienta musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci klienta (jméno a příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.

 

4.  Služby jsou hrazeny klientem v hotovosti, nebo převodem na účet.

Všeobecné obchodní podmínky

          

 1. Termín návštěvy je třeba dohodnout přímo s webdesignérem prostřednictvím emailu, sociálních sítí Jan Hotovec 98, nebo telefonicky.

 2. Dohodnutý termín je nezávazná objednávka. Přímo na schůzce probíhá dohoda ohledně konkrétních služeb a podmínek spolupráce.

 3. Pokud se klient nemůže v dohodnutém termínu na schůzku dostavit, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci klienta.

 4. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na schůzku se zpožděním delším než 15 minut bude po klientovi požadován nový termín nebo úhrada hodinové sazby webdesignera.

 

Odmítnutí a předčasné ukončení služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

b) klient se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem

 

Ceník služeb

Ceník služeb je individuální na základě navrhnuté nabídky a následných služeb.

Služby naleznete zde: https://www.janhotovec.com/sluzby.

Cena se odvíjí od individuální poptávky klienta.

 

Ochrana osobních údajů

 

1. Zpracování osobních údajů

2. Klient výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Klient poskytnutím emailové adresy souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

 

Závěrečná ujednání

 

1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01. 01. 2024.

GDPR

1.   Udělujete tímto souhlas OSVČ Bc. Jan Hotovec, se sídlem Lidické náměstí 1050, 468 51, Smržovka, IČ: 19535678, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-       Jan Hotovec

-       janhotovec98@gmail.com

-       721 038 777

2.   Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10ti let.

     V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách.

3.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje OSVČ Bc. Jan Hotovec, se sídlem Lidické náměstí 1050, 468 51, Smržovka, IČ: 19535678.  

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a.     Poskytovatel softwaru - OSVČ Bc. Jan Hotovec, se sídlem Lidické náměstí 1050, 468 51, Smržovka, IČ: 19535678,

b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.     Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-       vzít souhlas kdykoliv zpět      

-       požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

-       vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-       požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-       na přenositelnost údajů,

-       podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Žádost o udělení souhlasu musí být jasně odlišitelná a nesmí být součástí všeobecných obchodních podmínek, musí to být opt-in.

bottom of page